Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów

SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki oraz zasady dokonywania rezerwacji, zakupu biletów i zawierania umów za pomocą serwisu Eloblog.
 2. Serwis Eloblog – serwis działający pod adresem www.eloblog.pl, który umożliwia rezerwację, zakup biletów i zawieranie umów na udział w wycieczkach i imprezach turystycznych.
 3. Wycieczka – wycieczka terenowa i/lub górska oferowana w serwisie Eloblog, która odbywa w ustalonym miejscu i czasie pod opieką przewodnika, która trwa krócej niż 24 godziny i nie zawiera noclegu.
 4. Impreza turystyczna – wycieczka trwająca ponad 24 godziny w myśl przepisów ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
 5. Klient – uczestnik wycieczki, który dokonuje rezerwacji i zakupu biletów za pomocą serwisu Eloblog
 6. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w wycieczce.
 7. Przewodnik – przewodnik turystyczny, pod którego opieką realizowana jest wycieczka, a w przypadku wycieczek górskich przewodnik posiadający uprawnienia przewodnika górskiego co najmniej klasy III na obszar Sudetów, w myśl przepisów ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Podmiotem realizującym sprzedaż biletów i świadczącym usługi przewodnickie jest ELOTRAV Grzegorz Sanik ul. Senatorska 13/30, 58-316 Wałbrzych, NIP: 8862847833, REGON: 021283579, e-mail: info@eloblog.pl, tel. kom.: +48 696 741 590.
 2. ELOTRAV jest organizatorem turystyki posiadającym wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki Marszałka Województwa Dolnośląskiego pod numerem 993 oraz wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki pod numerem 40252.
 3. Rezerwację, zakup biletów oraz zawieranie umów można dokonywać wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznej rezerwacji dostępnego w serwisie Eloblog.
 4. Wszystkie oferowane produkty turystyczne w serwisie Eloblog dostępne są na podstronie www.eloblog.pl/wycieczki.
 5. Klient ma do wyboru dwa główne typu produktów turystycznych różniące się czasem trwania:
  a) wycieczki – wycieczki trwające krócej niż 24 godziny i nie zawierające noclegu,
  b) imprezy turystyczne – wycieczki trwające ponad 24 godziny.
 6. Rezerwowanie, zawieranie umów i uczestnictwo w imprezach turystycznych (wycieczkach trwających ponad 24 godziny) regulowane jest odrębnymi postanowieniami zawartymi w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa (OWU) w imprezach turystycznych.
 7. Klient dokonujący wyboru imprezy turystycznej zobowiązany jest do zapoznania się z OWU.
 8. Rezerwowanie i zakup biletów na zwykłe wycieczki trwające nie dłużej niż 24 godziny regulowane jest w dalszej części niniejszego regulaminu.

REZERWACJA I ZAKUP BILETÓW NA WYCIECZKĘ

 1. Każdy klient/uczestnik wycieczki zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu.
 2. Każda z oferowanych wycieczek posiada opis z podstawowymi informacjami takimi jak: data i miejsce w jakim się odbywa, temat, program zwiedzania, szacunkowa długość trasy i stopień trudności. Opis wycieczki może zawierać również inne dodatkowe informacje np. ewentualne ograniczenia wiekowe lub przeciwskazania zdrowotne dla uczestników.
 3. Podane ceny wycieczek są cenami brutto i dotyczą pojedynczego biletu dla jednej osoby. Jeżeli klient chce zakupić bilety dla innych uczestników biorących udział w wycieczce należy wybrać ich wielokrotność.
 4. Jeżeli klient zakupił bilety dla innych uczestników zobowiązany jest do poinformowania ich o szczegółach związanych z programem wycieczki, w tym o zapisach niniejszego regulaminu dotyczących uczestnictwa w wycieczce.
 5. Opłata za bilety odbywa się w momencie składania rezerwacji za pośrednictwem systemu płatności Paynow (mBank S.A.), do którego klient zostanie przekierowany w trakcie finalizacji zamówienia.
 6. Klient ma możliwość zapłacenia za bilety tylko poprzez metody płatności dostępne w Paynow (BLIK, szybkie przelewy internetowe, karty płatnicze, Google Pay).
 7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A. Dostępne formy płatności dla kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic i Maestro.
 8. Rezerwacja dokonana jest w momencie uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 9. Brak dokonania opłaty przez klienta skutkować będzie anulowaniem rezerwacji.
 10. Klient po dokonaniu rezerwacji i opłaceniu zamówienia otrzyma na wskazany adres e-mail potwierdzenie rezerwacji wraz z dodatkowymi informacjami o wycieczce, w tym informacje o miejscu i godzinie zbiórki.
 11. Klient na wskazany adres e-mail otrzyma elektroniczną fakturę potwierdzającą dokonanie zakupu biletów. ELOTRAV jest podmiotem zwolnionym z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług.
 12. ELOTRAV zastrzega sobie możliwość odwołania wycieczki z przyczyn losowych i niezależnych od niego. W takim przypadku klient zostanie niezwłocznie powiadomiony za pomocą poczty elektronicznej. Poniesione przez klienta koszty zakupu biletów zostaną zwrócone za pomocą systemu płatności Paynow lub na wskazane przez klienta konto bankowe.
 13. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną kartą płatniczą ELOTRAV dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej klienta lub na wskazane przez klienta konto bankowe.
 14. ELOTRAV zastrzega sobie również możliwość modyfikacji trasy i programu wycieczki, w szczególności w przypadku zamknięcia lub modyfikacji przebiegu szlaków turystycznych, zmian w godzinach i funkcjonowaniu obiektów turystycznych, wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych. Niemniej jednak zmiana trasy lub programu wycieczki nie może zmienić zasadniczo jej charakteru i tematu.

UCZESTNICTWO W WYCIECZCE

 1. Wybierając wycieczkę uczestnik powinien uwzględnić swoją sprawność fizyczną i kondycję w stosunku do podanej długości trasy wycieczki, w szczególności w przypadku wycieczek górskich.
 2. Zabrania się udziału w wycieczce uczestnikowi pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 3. Przewodnik ma prawo odmówić uczestnikowi udziału w wycieczce w przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 4. Zabrania się uczestnikowi zabierania na wycieczkę psów i innych zwierząt.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do poszanowania i przestrzegania przepisów związanych z ochroną przyrody, w szczególności zasad i regulaminów pobytu w parkach narodowych, parkach krajobrazowych i rezerwatach przyrody. Ponadto uczestnik zobowiązany jest do respektowania regulaminów obiektów turystycznych odwiedzanych w ramach programu wycieczki.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do odpowiedniego przygotowania do wycieczki pod względem odzieży i obuwia, szczególnie w przypadku wycieczek w warunkach jesiennych i zimowych. Każdorazowo powinien przygotować się zgodnie z wymogami i informacjami podanymi w opisie wycieczki i wytycznymi przesłanymi po zakupie biletów na wskazany adres e-mail.

ZAMIANA I ZWROT BILETU NA WYCIECZKĘ

 1. Brak jest możliwości zwrotu zakupionych biletów na wycieczkę zgodnie z art. 38 ust. 12 ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje w przypadku usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 2. Zakupione bilety klient może wymienić na bilety tej samej wycieczki w innym terminie. Zgłoszenie zamiany należy przesłać na adres e-mail: info@eloblog.pl nie później jednak niż 7 dni przed rozpoczęciem wycieczki, na której bilety zostały zakupione.
 3. Zamiana terminu uzależniona jest od wolnych miejsc w wycieczce we wskazanym nowym terminie.

REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje prawo reklamacji usługi z tytułu rękojmi.
 2. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące rezerwacji, sprzedaży biletów i wycieczki należy składać na adres e-mail: info@eloblog.pl.
 3. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest ELOTRAV Grzegorz Sanik ul. Senatorska 13/30, 58-316 Wałbrzych, adres e-mail: info@eloblog.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji biletów i realizacji wycieczki, a ich podanie jest niezbędne.
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej – RODO.
 4. Klient finalizując zakupu biletów poprzez przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ” równoznacznie wyraża zgodę na ich przechowywanie i przetwarzanie.
 5. Klient posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

Regulamin wersja 2.1 opublikowany dnia 14 grudnia 2023 r.

Serwis Eloblog przetwarza dane i korzysta z ciasteczek zgodnie z Polityką Prywatności, aby wyświetlać reklamy i świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zgoda Dowiedz się więcej